سال 1398، سال رونق تولید

فرصتهای سرمایه گذاری -> قوانین، آیین نامه ها و نشریات -> 
اسناد و نشریات
ردیف فایل سال
30 موافقتنامه قرارداد تضمین خرید آب از تاسیسات نمک زدایی -
29 موافقت نامه قرارداد تضمین خرید آی پساب از تصفیه خانه ها -
28 کاربرگ استفاده از تسهیلات فاینانس داخلی ماده 56 قانون الحاق -
27 قرارداد ساخت، بهره برداری و واگذاری -
26 فرآیند مجموعه اقدامات لازم جهت استفاده از تسهیلات ماده 56 در تامین مالی طرح ها -
25 فرآیند سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در احداث نیروگاه های برق ۀیس کوچک روی مسیر خطوط انتقال آب -
24 فرآیند سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایجاد تاسیسات آب و فاضلاب در قالب قراردادهای BOT , BOO -
23 فرآیند انتخاب و ارزیابی سرمایه گذاران مشارکت عمومی و خصوصی -
22 فرآیند اجرایی ماده 27 قانون الحاق -
21 شرایط عمومی قرارداد تضمین خرید آی پساب از تصفیه خانه ها -
20 شرایط خصوصی قرارداد تضمین خرید آب پساب از تصفیه خانه ها -
19 شرایط عمومی قرارداد تامین و نصب تجهیزات -
18 شرایط عمومی قرارداد برای قرارداد تضمین خرید آب از تاسیسات نمک زدایی -
17 شرایط خصوصی قرارداد برای قرارداد تضمین خرید آب از تاسیسات نمک زدایی -
16 دستورالعمل شرکت در مناقصه یک مرحله ای -
15 دستورالعمل شرکت در مناقصه دو مرحله ای -
14 جدول هزینه های برقراری انشعاب برق -
13 1397- گردش کار آیین نامه اجرایی تبصره 19 1397
12 1397- الزامات توسعه مشارکت عمومی خصوصی و تشریح دستورالعمل ماده 27 قانون الحاق 1397
11 1395- راهنمای تدوین گزارش تصمیم به واگذاری 1395
10 1393- چارچوب موافقتنامه عمومی و خصوصی 1393
9 1386- موافقتنامه و شرایط قراردادهای خدمات آزمایشگاه های مستقر در کارگاه 1386
8 1384- ضوابط اجرایی روش طرح و ساخت 1384
7 1382- موافقتنامه و شرایط عمومی قراردادهای خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح 1382
6 1381- موافقتنامه و شرایط عمومی قراردادهای خدمات نقشه برداری 1381
5 1381- ضوابط اجرای روش طرح و ساخت در پروژه های صنعتی 1381
4 1380- موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرح 1380
3 1379- موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره 1379
2 1379- موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره پژوهشی 1379
1 1378- ابلاغ موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان ها و مقررات آن ها 1378
    آدرس تماس

  • آدرس : بزرگراه مدرس، تقاطع آفریقا، خیابان بیدار شماره 3 (40 قدیم)
  • تلفن : 27821-021
  • فکس : 26213732-021
  • ایمیل :